Λίγα λόγια για τις υπηρεσίες εκτιμήσεων της εταιρείας μας

Κατηγορίες ακινήτων:

 • Οικόπεδα – Αγροτεμάχια
 • Γραφεία
 • Καταστήματα
 • Κατοικίες
 • Βιομηχανικά ακίνητα
 • Αποθηκευτικά κέντρα
 • Εμπορικά κέντρα
 • Super Market
 • Ξενοδοχεία
 • Διατηρητέα

Γιατί εκτίμηση;

 • Διαχωρισμοί ιδιοκτησιών
 • Κληρονομικές αντιδικίες
 • Μισθωτικές διαφορές (Ιδιοκτήτης – Μισθωτής)
 • Απαλλοτριώσεις
 • Για την πραγματική σημερινή τιμή του ακινήτου σας σε περίπτωση: αγοράς, πώλησης, μίσθωσης, αντιπαροχής
 • Εταιρίες που έχουν στο ενεργητικό τους ακίνητα
 • Εκτιμήσεις σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (Δ.Λ.Π.)

Η S.A.Property παρέχει τεκμηριωμένες εκτιμήσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαικά Εκτιμητικά Πρότυπα της TEGOVA (The European Group of Valuers) για πάσης φύσεως ακίνητα και για οποιοδήποτε σκοπό. Διαθέτει ευρύ πελατολόγιο στον συγκεκριμένο τομέα καθώς έχουμε πραγματοποιήσει σημαντικό αριθμό εκτιμήσεων κυρίως για λόγους αγοραπωλησίας / μίσθωσης ακινήτων γνωστού παγκοσμίου μεσιτικού δικτύου κατά το εγγύς παρελθόν. Για την εκτίμηση της αξίας ενός ακινήτου λαμβάνονται υπ’όψιν πολλοί παράγοντες οι οποίοι διαφοροποιούνται ανάλογα με την χρήση του προς εκτίμηση ακινήτου (π.χ. διαμέρισμα, κατάστημα, βιομηχανικό κτίριο κ.λπ). Στο πρωταρχικό σταδιο της εκτίμησης απαιτούνται αρκετά δικαιολογητικά (π.χ. αρχιτεκτονικά σχέδια, τίτλοι ιδιοκτησίας), τα οποία θα πρέπει να προσκομίσει ο ιδιοκτήτης ώστε να υπάρχει όσο το δυνατόν πιο σαφής εικόνα για το ακίνητο που πρόκειται να εκτιμηθεί.

 

Η μεθοδολογία η οποία ακολουθείται κατά κύριο λόγο στις εκτιμήσεις ακινήτων είναι η χρήση της Συγκριτικής μεθόδου όπου με την συλλογή κατάλληλων συγκριτικών στοιχείων και έπειτα την χρήση προσαρμογών επί του εκάστοτε εκτιμώμενου ακινήτου καταλήγουμε στην εκτίμηση της αγοραίας αξίας μονάδας του ακινήτου. Δεν αποτελεί όμως τη μοναδική μέθοδο αφού κατά περίπτωση και ανάλογα το σκοπό της εκτίμησης και το είδος του ακινήτου μπορούν να εφαρμοστούν και άλλες μέθοδοι όπως η μέθοδος εισοδήματος με προεξόφληση χρηματορροών με βάση τα μελλοντικά έσοδα από τη λειτουργία ενός ακινήτου και η υπολειμματική μέθοδος με βάση το σενάριο αξιοποίησης ενός ακινήτου σύμφωνα με την βέλτιστη χρήση του. Σε κάθε περίπτωση είναι καθήκον του εκτιμητή να αποφασίσει ποια μέθοδο εκτίμησης θα επιλέξει για την εξαγωγή των σωστών συμπερασμάτων.